8.30.2011

ICIF Prize Catalog


Iakov Chernikhov International Foundation, editors; Andrey Chernikhov and Elena Martynova, Tatlin Publishers, 2011.  Mitchell Joachim, Terreform ONE, pp. 262-3.